ИАР ”Сборяново”

Територията, разположена в западната част на Лудогорското плато, по поречието на р. Крапинец, между селата Малък Поровец и Свещари на Община Исперих е един от редките и щастливи случаи на хармонично съществуване на археологически паметници в една сравнително  малко променена от времето на създаването им природна среда.През вековете се е оформил уникален комплекс, състоящ се от селища, светилища и некрополи от дълбока древност до наши дни в кът от природата, съхранил редки животински и растителни видове. Обявен е за Историко-археологически резерват с името “Сборяново”  с РМС №19 от 8.12.1988 г. До настоящия момент в резервата са регистрирани над 140 археологически обекти от различни исторически периоди, като най-атрактивните са Свещарската царска гробница, Демир баба теке, Гетската    столица Хелис, Светилището Камен рид и ранно-средновековните селища Бювен касаба и Петрова нива. 

 

Натиснете коя да е снимка,за да я видите голяма